نقد آراء مفسران پیرامون هویت ذوالقرنین با تکیه بر نشانه‌های سفر‌های وی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.

چکیده

شناخت هویت ذوالقرنین و مؤلفه‌‌های شکل‌دهندۀ حکایت او از دیر‌باز مورد توجه قرآن‌پژوهان بوده است. وی را کوروش کبیر، اسکندر مقدونی، امپراطور چین، فریدون یا یکی از فرمانروایان یمن انگاشته، و اجزاء سازندۀ داستان وی را با فرضیۀ خودشان تطبیق داده‌اند. این مطالعه با هدف اعتبار‌سنجی انگاره‌‌های مفسران دربارۀ هویت ذوالقرنین صورت می‌گیرد و بر فهم مؤلفه‌‌های موجود در رخداد‌های سفر‌های وی استوار است. برای این منظور، پس از بررسی و نقد آراء بازتابیده در حدود 60 مطالعۀ قرآنی دربارۀ هویت ذوالقرنین، به شناخت نشانه‌های یادشده در گزارش‌های قرآنی از سفر‌های وی پرداخته شده است. دستاورد این مطالعه آن است که هویت وی قابل‌تطبیق بر هیچ یک از شخصیت‌های پیش گفته نیست. هم‌چنین، با بهره از دانش‌های جغرافیا و زیست‌بوم شناسی، می‌توان مقصد سفر غربی او را کشور صحرای کنونی، و مقصد سفر شرقی وی را هم سواحل کشور سومالی ارزیابی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identity of Dhul-Qarnayn Based on the Signs of His Travels

نویسندگان [English]

  • Sayyed ʿAlī Delbarī 1
  • Alborz Moḥaqqeq Garfamī 2
1 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran.
2 Master student of Quranic and Hadith Sciences, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Dhu al-Qarnayn's identity and knowledge of the components that shaped his story have long been of interest to Qur'anic scholars. Some have considered him Cyrus the Great, Alexander the Great, Emperor of China, Fereydoun or one of the rulers of Yemen and have adapted the components of his story to their hypothesis. Using library resources and choosing an analytical-descriptive method, this paper seeks to validate the commentators' ideas about the identity of Dhu al-Qarnayn, which is based on understanding the components of the events of his travels. For this purpose, after reviewing and criticizing the opinions of about 60 Quranic researches of the two sects about the identity of Dhu al-Qarnayn, the semiotics of the Quranic elements reported in his travels has been studied. The achievement of the article is that according to the application of historical evidence to the Qur'anic story of Dhu al-Qarnayn, his identity is not applicable to any of the aforementioned characters. Also, with the help of geography and ecology, the destination of his western trip to the current desert country and his eastern trip to the coast of Somalia will be evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dhu al-Qarnayn
  • Sūra the Cave
  • Cyrus
  • Fereydūn
  • Alexander the Great