شش آیۀ آغازین سورۀ مرسلات: نقد آراء تفسیری برپایۀ تفسیر قرآن به قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری علوم قرآن و حدیث.

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آیةالله حائری میبد، میبد، ایران.

چکیده

شش آیۀ آغازین سورۀ مرسلات ازجملۀ آیاتی است که مفسران مفرداتش را به شیوه‌های مختلف تفسیر نموده‌اند. به نظر می‌رسد نوع گزینش و چینش واژگان در این آیات صعوبت درک معنا را به همراه داشته است؛ صعوبتی که زمینه‌های پیشین و پسین آیات نیز از آن نمی‌کاهد و همین مسئله بسیاری از مفسران را به فهم مصداقی از آن مفردات سوق داده است. چنان‌که خواهیم دید، استدلال بعضی دیگر از مفسران هم که به خروج از مصداقی خاص و تعمیم مفاد آیه تمایل نشان داده‌اند صرفاً تکیه بر اطلاق آیات مزبور است. در مطالعۀ حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی خواهیم کوشید پس از تبیین آراء و استدلال‌های مفسران، با تکیه بر تفسیر قرآن به قرآن و احصاء روایات، دیدگاه برگزیده مبنی بر عدم انحصار به یک مصداق را مطرح کنیم و با تبیین سیاق آیات و تعیین هدف سورۀ مرسلات، این خوانش را ارزیابی و از آن دفاع نماییم. مجموع شواهد نشان می‌دهد که حصر آیات شش‌گانه بر مصداقی واحد سبب کاهش معناییِ واژگان کاربسته در این آیات است. به نظر می‌رسد این آیات مصادیق متعددی را شامل می‌شوند که عبارت اند از: ریاح، ملائکه، آیات، انبیاء و اوصیاء.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The First Six Verses of Sūra Al-Mursalāt: A Critical Consideration Based on the Interpretation of the Qurʾūn by itself

نویسندگان [English]

  • Leila Alikhani 1
  • amir joudavi 2
  • Ahmad zare zardini 3
1 PHD in Qurʾān and Hadith Studies.
2 Associate professor in Quran and Hadith Studies,, Faculty of Theology, Yazd University, Yazd, Iran.
3 Associate professor in Quran and Hadith Studies,, Faculty of Theology, Meybod University, Meybod, Iran.
چکیده [English]

The first six verses in Surah al-Mursalāt are examples of verses from which the commentators have understood different meanings. It seems that the type of selection and arrangement of words in these verses has made it difficult to understand the meaning; a difficulty that the previous and subsequent contexts of the verses do not diminish, and this issue has led many commentators to understand an example of it. The argument of some other commentators who have chosen the approach of leaving a specific example is based solely on the application of these verses. The present article uses a descriptive-analytical method by explaining the opinions and arguments of commentators, relying on the interpretation of the Qur'an to the Qur'an and counting the narrations, presents the preferred view in not being exclusive to an example. Also evaluate the selected view by explaining the context of the verses and determining the purpose of Surah al-Mursalāt. The result of the reasons is that the limitation of the six verses on a single instance reduces the semantic meaning of the words used in the verses. Therefore, it seems that the verses under study include several examples, which are: Riyah, angels, verses, prophets and spiritual successors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mursalāt
  • Rīyāḥ
  • al-Malāʾika
  • Al-Anbīyāʾ
  • Al-Awṣīyāʾ