تقدیم و تأخیر در قرآن از نگاه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، واحد قم، دانشگاه پیام نور، قم، ایران.

2 دانشیار پژوهشکدۀ اسلام تمدنی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن اثر محمدحسین طباطبایی از مهم‌ترین تفاسیر معاصر شیعه است که به روش تفسیر قرآن با قرآن نوشته شده است. طباطبایی، هم‌چنان که در بحث‌های تفسیری خود دیدگاه‌هایی جدید ارائه کرده، در علوم قرآن هم به مثابۀ عالمی شیعی نوآوری‌هایی داشته است. از جملۀ این نوآوری‌ها توجه او به اهمیت بحث تقدیم و تأخیر آیات ــ هم‌چون یکی از مباحث علوم قرآن ــ برای فهم قرآن است. این بحث به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با شناخت سیاق موردتوجّه طباطبایی قرار گرفته است. هدف مطالعۀ کنونی بازشناسی دیدگاه‌های طباطبایی در این زمینه، و تبیین جایگاه این آراء در قیاس با دیدگاه‌های دیگر مفسران در مباحث تقدیم و تأخیر آیات است. بنا ست ضمن بررسی اسباب تقدیم و تأخیر از دیدگاه طباطبایی، گزارشی از نوآوری‌های وی در گسترش اسباب تقدیم و تأخیر ــ هم‌چون إسترحام، إشفاق و بیان شمول ــ ارائه شود و در کنار آن، تبیین نوآورانۀ طباطبایی از مفهوم تقدیم و تأخیر نیز تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

al-Taqdīm wa al-Taʾkhīr in The Qur'an Basen on al-Tabataba'i's Approach

نویسندگان [English]

  • Sajjad Niazi Fard 1
  • Seyyed Mostafa Ahmadzadeh 2
1 Master of Quran and Hadith Sciences, Qom Branch, Payam Noor University, Qom, Iran.
2 Associate Professor, Research Institute of Civilization Islam, Research Institute of Islamic Sciences and Culture, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Al-Mīzan fī Tafsīr al-Qurʾān by Mohammad Hosseyn Ṭabāṭabāʾī is one of the most important contemporary Shiʿa Qurʾān commentaries, which is written in the method of interpreting the Qurʾān with the Qurʾān. As a Shiʿa scholar, Ṭabāṭabāʾī, as well as presenting new views in his interpretation discussions, has also made innovations in the ʿUlūm al-Qurʾān. Among these innovations is hir attention to the importance of discussing al-Taqdīm wa al-Taʾkhīr - as one of the topics of Quranic sciences - for understanding the Qurʾān. This discussion has been noticed by Ṭabāṭabāʾī because of its close connection with knowing the context. The aim of the current study is to recognize the views of Ṭabāṭabāʾī in this field, and to explain the position of these opinions in comparison with the views of other commentators in the discussion of al-Taqdīm wa al-Taʾkhīr of Qurʾanic verses. It is intended that, while examining the causes of al-Taqdīm wa al-Taʾkhīr from Ṭabāṭabāʾī's point of view, a report of his innovations in the development of the causes of al-Taqdīm wa al-Taʾkhīr - such as al-Istirḥām, Ishfāq, and expression of inclusion - should be presented, and along with that, Ṭabāṭabāʾī's innovative explanation of the concept of al-Taqdīm wa al-Taʾkhīr should also be explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Taqdīm wa al-Taʾkhīr
  • History of Qur'an sciences
  • Siyaq al-Ayat
  • Tabataba'i
  • Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an