سین تأکید‏‏‏ یا تحقیق در قرآن و نگاه مفسران و مترجمان به آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 استادیار پیشین گروه الهیات، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

سین تأکید‏‏‏ یا تحقیق به‏رغم کاربرد قابل توجهی که در قرآن کریم دارد، هم‌چنان غریب و ناشناخته است، عمدتاً کاربردهای آن به حساب سین تسویف یا استقبال گذاشته، و از جایگاه دقیق و حساس آن غفلت می‌‌شود. در این مطالعه با این فرض که بسیاری از مواردِ کاربرد حرف سین بر سر فعل مضارع در قرآن برای تأکید‏‏‏ و تحقیقِ فعل پس از خود است و نه برای افادۀ معنای تسویف و استقبال، تلاش خواهیم کرد با استخراج موارد کاربرد حرف سین در قرآن و مراجعه به تفاسیر مختلف و کتب نحو و علوم قرآن و ترجمه‏‌های مشهور فارسی قرآن، به توصیف و تحلیل آراء دربارۀ معنا و مفهوم این حرف در آیات قرآن بپردازیم. بنا ست از این فرضیه دفاع کنیم که بسیاری از موارد کاربرد سین بر سر فعل مضارع در قرآن کریم نه برای تسویف و استقبال ــ آن‌گونه که عمدۀ مفسران و مترجمان تصور کرده‌اند ــ بل‌که از برای دلالت بر تأکید‏‏‏ و تحقیق است و باید هنگام ترجمه آن را معادل کلماتی مانند یقیناً، البته، درواقع، بی‏شک، لامحاله، ناگزیر، دائماً، پیوسته و امثال آن‌ها گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The letter of “سین” (seen) for emphasis in the Qur'an and the view of commentators and translators on it

نویسندگان [English]

  • hossein moradi 1
  • mohammad Ali lessani feshraki 2
1 Assistant Professor, Department of Qurʾān and Hadith Studies, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Former assistant professor of theology, Department of Qurʾān and Ḥadith Studies, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

In spite of its significant use in the Holy Qurʾān, the Sīn of emphasis is still strange and unknown, its uses are mainly attributed to the sin of taswif or Istiqbāl, and its precise and sensitive position is neglected. In this study, we assume that many cases of the use of the letter Sīn on the participle verb in the Qurʾān are for emphasis on the verb after itself; not to convey the meaning of waiting and delay. Based on this assumption, we will try to describe and analyze the opinions about the meaning of this letter in the verses of the Qurʾān by extracting the cases of the use of the letter Sīn in the Qurʾān and referring to various interpretations and books on the grammar and ʿUlūm al-Qurʾān and the famous Persian translations of the Qurʾān. We want to defend this hypothesis that many cases of the use of Sīn on the present participle in the Holy Qurʾān are not for delay and waiting - as most of the commentators and translators have imagined - but to indicate emphasis, and it should be done when Its translation is equivalent to words such as certainly, of course, in fact, undoubtedly, inevitably, inevitably, constantly, continuously etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Arabic Letter of Sīn
  • Meanings of letters
  • Emphasis
  • Ḥarf al-Taḥqīa
  • Ḥarf al-Istiqbāl