تعهدنامۀ انتشار مقاله

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود که تعهدنامۀ انتشار مقاله را از این‌جا دانلود، و پس از پر کردن فرم و امضاء در سامانه بارگذاری کنند.