فرم تعارض منافع

از نویسندگان محترم تقاضا دارد فرم تعارض منافع را از این لینک دریافت کنند و پس از چاپ فرم و تکمیل و امضاء آن توسط همۀ مؤلفان، تصویر فرم امضاءشده را در سامانه بارگذاری کنند.