اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مجتبی نوروزی

معارف اسلامی استادیار دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران

m.noruziquran.ac.ir

سردبیر

حسن نقی زاده

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

naghizadehum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مهدی ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

ebrahimimmums.ac.ir

زهره اخوان مقدم

علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشکده علوم قرآنی تهران، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران

dr.zo.akhavangmail.com

عباس اسماعیلی زاده

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

esmaeelizadehum.ac.ir

مرتضی ایروانی نجفی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

iravanyum.ac.ir

علی اکبر بابایی

سطح چهار حوزه- تفسیر قرآن مجید دانشیار گروه قرآن پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

ababayirihu.ac.ir

بی بی حکیمه حسینی دولت آباد

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران

dolatabadquran.ac.ir

سید عبدالرسول حسینی زاده

تفسیر و علوم قرآنی دانشیار دانشکده علوم قرآنی قم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران

hosseiny43yahoo.com

حسن خرقانی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

h.kharaghanigmail.com

محسن دیمه کار گراب

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران

dimehquran.ac.ir

محمد علی رضایی کرمانی نسب پور

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

rezaium.ac.ir

الهه شاه پسند

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران

shahpasandquran.ac.ir

سید محمود طیب حسینی

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه قرآن پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

tayebhrihu.ac.ir

علی نصیری

علوم قرآن و حدیث استاد گروه معارف، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

dr.alinasirigmail.com

حسن نقی زاده

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

naghizadehum.ac.ir

مجتبی نوروزی

معارف اسلامی استادیار دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران

m.noruziquran.ac.ir

مدیر داخلی

سید حسن موسوی

علوم قرآن مجید کارشناس پژوهش، دانشکده علوم قرآنی مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران

musavi6371gmail.com