اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محسن دیمه‌کار گراب

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران.

dimehquran.ac.ir

سردبیر

حسن نقی زاده

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

naghizadehum.ac.ir

جانشین سردبیر

فرهنگ مهروش

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه الهیات، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

mehrvashhotmail.com
000000032982

اعضای هیات تحریریه

مهدی ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

ebrahimimmums.ac.ir

زهره اخوان مقدم

علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشکده علوم قرآنی تهران، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران

dr.zo.akhavangmail.com

مرتضی ایروانی نجفی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

iravanyum.ac.ir

محسن دیمه کار گراب

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران

dimehquran.ac.ir

الهه شاه پسند

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران

shahpasandquran.ac.ir

فرهنگ مهروش

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه الهیات، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

mehrvashhotmail.com
0000-0003-2982-6239

علی نصیری

علوم قرآن و حدیث استاد گروه معارف، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

dr.alinasirigmail.com

حسن نقی زاده

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

naghizadehum.ac.ir

مدیر داخلی

سید حسن موسوی

علوم قرآن و حدیث مدیر توسعه منابع و پشتیبانی، دانشکده علوم قرآنی مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران

musavi6371gmail.com

کارشناس نشریه

محمدرضا عباسی قصریکی

کارشناس پژوهش و کتابحانه دنشکده علوم قرآنی مشهد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

mohammadabbasi603gmail.com
09306653940

اعضای مشورتی هیات تحریریه

عباس اسماعیلی زاده

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

esmaeelizadehum.ac.ir

علی اکبر بابایی

سطح چهار حوزه- تفسیر قرآن مجید دانشیار گروه قرآن پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

ababayirihu.ac.ir

بی بی حکیمه حسینی دولت آباد

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران

dolatabadquran.ac.ir

حسن خرقانی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

h.kharaghanigmail.com

محمد علی رضایی کرمانی نسب پور

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

rezaium.ac.ir

سید محمود طیب حسینی

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه قرآن پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

tayebhrihu.ac.ir

سید عبدالرسول حسینی زاده

تفسیر و علوم قرآنی دانشیار دانشکده علوم قرآنی قم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران

hosseiny43yahoo.com

مجتبی نوروزی

معارف اسلامی استادیار دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران

m.noruziquran.ac.ir