دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-108 
واکاوی نظریه تمثیل در آیه میثاق

صفحه 47-66

حسن نقی زاده؛ سیّد ابوالقاسم حسینی زیدی


چکیده‌های انگلیسی مقالات

صفحات پایانی

صفحه 97-108