نمایه نویسندگان

آ

 • آریان فر، مهدی ماهیت شناسی غلو در تفاسیر روایی (بررسی موردی تفسیر «تبیان سلیمانی») [(مقالات آماده انتشار)]
 • آهنگ، علی ماهیت شناسی غلو در تفاسیر روایی (بررسی موردی تفسیر «تبیان سلیمانی») [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ابراهیمی، مهدی بررسی و نقد رویکرد محمدتقی شریعتی به تفسیر علمی [(مقالات آماده انتشار)]
 • احسانی، کیوان واکاوی مفهوم تشابه در تفسیر «حقایق‌التأویل فی ‌متشابه التّنزیل» سیّد رضی و نمودهای شیوة تفسیری قرآن‌ به ‌قرآن در آن» [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 83-96]
 • احسانی، کیوان دیدگاه‌های برقعی دربارۀ امامت: بازخوانی و نقد [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 61-90]
 • احمدزاده، سید مصطفی جمله شناسی آیات قران کریم (با تأکید بر تقدیم وتأخیر) در تفسیر المیزان [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسعدی، محمد بازخوانی روایت تفسیری حد سرقت در ذیل آیه 18 جن و 38 مائده و دلالت آن بر روش تفسیر قرآن به قرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایروانی، جواد تأثیر منقولات بر آراء تفسیری در جریان تماس شیطان با ایوب و تنبیه نمادین او [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایوبی، میترا مفهوم «وزن» در آیۀ «وَ الْوَزْنُ یوْمَئِذٍ الْحَقُ» (اعراف/ 8): بازخوانی انتقادی دیدگاه مفسران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 91-116]

ت

ج

 • جودوی، امیر بررسی آراء مفسران در تفسیرشش آیه آغازین سوره مرسلات با تاکید بر تفسیر قرآن به قرآن [(مقالات آماده انتشار)]

ح

خ

 • خامه گر، محمد کشف استدلالی ساختار و غرض سوره تحریم با رویکرد جامع [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوشدل روحانی، مریم بازخوانی انتقادی دیدگاه شحرور درباره اقتضائات سنت رسولی و سنت نبوی با تاکید بر نظرات استاد جوادی آملی [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دلبری، سید علی نقد آراء مفسران پیرامون هویت ذوالقرنین با تکیه بر نشانه‌های سفر‌های وی [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • رجبی، محسن نقد آراء مفسّران در شرح مفردات معوّذتین [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریحانه، مهدی بررسی آراء مفسرین درباره قصۀ حضرت یونس$ و تطبیق آن با عهد عتیق [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 15-32]

ز

 • زارع زردینی، احمد بررسی آراء مفسران در تفسیرشش آیه آغازین سوره مرسلات با تاکید بر تفسیر قرآن به قرآن [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • سجادی پور، سید محمد بازخوانی و نقد آراء تفسیری پیرامون محبت یعقوب به یوسف در آیه هشتم سورة یوسف [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمانی، مریم پیش‌فرض‌های معنایی موثر در مصداق‌یابی "آخِرُ ما نَزَل" [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 11-31]

ش

 • شاه‌پسند، الهه پیش‌فرض‌های معنایی موثر در مصداق‌یابی "آخِرُ ما نَزَل" [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 11-31]
 • شاهنده، آمنه نقد آراء تفسیری مستشرقان پیرامون تفاوت در توصیف حضرت ابراهیم(ع) و ذبیح پدر در آیات مکی و مدنی [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صالحی زاده، مسلم تبیین و نقد روش تفسیری ابومسلم اصفهانی در مجمع البیان با تاکید بر نظرات علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 33-46]
 • صدیقی اسکی، محمد بازخوانی انتقادی دیدگاه شحرور درباره اقتضائات سنت رسولی و سنت نبوی با تاکید بر نظرات استاد جوادی آملی [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • علیخانی، لیلا بررسی آراء مفسران در تفسیرشش آیه آغازین سوره مرسلات با تاکید بر تفسیر قرآن به قرآن [(مقالات آماده انتشار)]

ف

ق

 • قاسم نژاد، زهرا نقد سخنان جمال الدین قاسمی در نقل آراء شیعه در تفسیر محاسن التأویل [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 67-82]
 • قهاری کرمانی، محمدهادی انواع روایات تأویلی سورۀ آل‌عمران دربارۀ حضرت علی (ع) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 31-60]

ک

 • کشفی، سیده محبوبه نقد سخنان جمال الدین قاسمی در نقل آراء شیعه در تفسیر محاسن التأویل [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 67-82]

ل

م

 • محسن دیمه کار گراب، محسن بازخوانی و نقد آراء تفسیری پیرامون محبت یعقوب به یوسف در آیه هشتم سورة یوسف [(مقالات آماده انتشار)]
 • محصص، مرضیه اسلوب تفسیری محمد متولی شعراوی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 143-166]
 • محصص، مرضیه بازخوانی انتقادی دیدگاه شحرور درباره اقتضائات سنت رسولی و سنت نبوی با تاکید بر نظرات استاد جوادی آملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محقق گرفمی، البرز نقد آراء مفسران پیرامون هویت ذوالقرنین با تکیه بر نشانه‌های سفر‌های وی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادی، حسین سین تأکید‏‏‏ یا تحقیق در قرآن و نگاه مفسران و مترجمان به آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادی زنجانی، حسین نقد آراء مفسّران در شرح مفردات معوّذتین [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظاهری، مریم بررسی آراء مفسّران بر مستندات قرآنی جامعیت قرآن (مطالعه ی موردی: آیه ۸۸ سوره اسراء) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]
 • معارف، مجید دیدگاه‌های برقعی دربارۀ امامت: بازخوانی و نقد [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 61-90]
 • موسوی شوشتری، سیدمحمدرضا بررسی آراء مفسّران بر مستندات قرآنی جامعیت قرآن (مطالعه ی موردی: آیه ۸۸ سوره اسراء) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-14]

ن

 • نبوی، سیدمجید دیدگاه‌های برقعی دربارۀ امامت: بازخوانی و نقد [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 61-90]
 • نقی زاده، حسن واکاوی نظریه تمثیل در آیه میثاق [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 47-66]
 • نیازی فرد، سجاد جمله شناسی آیات قران کریم (با تأکید بر تقدیم وتأخیر) در تفسیر المیزان [(مقالات آماده انتشار)]