واکاوی مفهوم تشابه در تفسیر «حقایق‌التأویل فی ‌متشابه التّنزیل» سیّد رضی و نمودهای شیوة تفسیری قرآن‌ به ‌قرآن در آن»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده

سید رضی(ره)، دانشمند مبرّز قرن چهارم و مولّف «حقایق‌التأویل فی‌ متشابه التّنزیل» از تفاسیر مهم شیعه است. او در تفسیر خود به تبیین متشابهات قرآن از نظرگاه خویش پرداخته، اما تعریف او از متشابه دارای حوزة معنایی و مصداقی گسترده‌ای است؛ تا جایی که آیات مبهم، مجمل و نیز آیاتی که در معرض سؤال و یا اشکالی واقع می‌شوند، همه را نوعی متشابه دانسته و به پاسخگویی پرداخته است. این نوشتار، به شیوه کتابخانه‌ای و با روش تحلیلی توصیفی، پس از معرفی کوتاهی از کتاب اخیر و مولف آن، به واکاوی مراد مفسر از متشابه پرداخته و ضمن ارائه نمونه هایی از این تفسیر نشان داده که در حقیقت سید رضی تحت عنوان ارجاع متشابهات قرآن به محکمات آن، کاربست های متنوعی از تفسیر قرآن به قرآن، همچون حمل مجمل بر مبیّن، استشهاد به دیگر آیات قرآن در تبیین معانی واژگان و مفردات قرآن، رفع ابهام از آیه توسط آیات دیگر، تفسیر آیات با تکیه بر سیاق و... را ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the concept of similarity in the interpretation of "The truths of interpretation in the similarity of revelation" by Sayyid Razi and the manifestations of the method of interpreting the Qur'an to the Qur'an in it

چکیده [English]

Abstract Sayyid Razi (RA), a prominent scholar of the fourth century and the author of "The Truths of Interpretation in the Similarity of Discounting" is one of the important Shiite commentaries. In his commentary, he has explained the similarities of the Qur'an from his point of view, but his definition of similarities has a wide range of semantics and examples; To the extent that the ambiguous, concise verses, as well as the verses that are exposed to questions or problems, all of them are considered as similar and have been answered. This article, in a library style and with a descriptive analytical method, after a brief introduction of the recent book and its author, analyzes the meaning of the commentator from the analogy and while providing examples of this interpretation, shows that in fact Seyyed Razi referred to the Qur'an as analogies. To its courts, various applications of the interpretation of the Qur'an to the Qur'an, such as carrying a summary on the narrator, quoting other verses of the Qur'an in explaining the meanings of words and contents of the Qur'an, removing ambiguity from the verse by other verses, interpreting verses based on context and ... Has provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sayyid Razi
  • The Facts of Interpretation
  • The Interpretive Method of the Qur'؛ an to the Qur'؛ an
  • similarities