نقد سخنان جمال الدین قاسمی در نقل آراء شیعه در تفسیر محاسن التأویل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز دانشکده الهیات و معارف اسلامی بخش علوم قران و فقه

2 دانشگاه شیراز، دانشکده الهیات ، رشته علوم قرآن و حدیث

چکیده

یکی از تفاسیر کامل جدید، تفسیر محاسن التأویل اثر جمال الدین قاسمی است. این تفسیر با توجه به وضعیت سیاسی، دینی، اجتماعی و علمی عصر جمال‌الدین و به منظور برگشت امت اسلام به قرآن، سنت و سلف صالح تدوین شده است. رویکرد مفسر در بیشتر مواضع تفسیر، رویکرد سلفی سنتی است، هرچند آراء او در برخی موارد متناقض با آراء سلفیه است. ویژگی بارز تفسیر قاسمی، نقل‎ های فراوان از اندیشمندان فرق مختلف اسلامی به خصوص سلفیه است و دلیل نام‌ گذاری آن به محاسن التأویل نیز از همین روی است. مطالعه تفسیر نشان می‌دهد که از یک سو، رویکرد مفسر در تبیین و تفسیر آیات رویکرد سلفیه است و نقل‌های بسیاری از ابن تیمیه و ابن قیم دارد و از دیگر سو، در کنار آراء اندیشمندان سلفی دیدگاه‎ های سایر فرق اسلامی نیز بسیار نقل شده است و در برخی موضوعات از شیعه امامیه نیز نقل‌هایی وجود دارد. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of Jamal al-Din Ghasemi's remarks in quoting Shiite views in the Maḥāsin al-Ta’wīl Commentary

نویسنده [English]

  • S.Mahboobeh Kashfi 2
1 دانشگاه شیراز دانشکده الهیات و معارف اسلامی بخش علوم قران و فقه
2 دانشگاه شیراز، دانشکده الهیات ، رشته علوم قرآن و حدیث
چکیده [English]

One of the complete new interpretations is the interpretation of the benefits of interpretation by Jamal al-Din Ghasemi. This commentary has been compiled according to the political, religious, social and scientific situation of the time of Jamal al-Din and in order to return the Muslim Ummah to the Qur'an, Sunnah and righteous predecessors. The commentator's approach in most positions of interpretation is the traditional Salafi approach, although in some cases his views contradict the Salafi views. A prominent feature of Ghasemi's commentary is the numerous quotations from thinkers of different Islamic sects, especially the Salafis, and this is the reason why it was written according to the merits of interpretation. The study of commentary shows that on the one hand, the commentator's approach in explaining and interpreting the verses is the Salafi approach and has many quotations from Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim. On the other hand, along with the views of Salafi thinkers, the views of other Islamic sects have been quoted a lot. And in some subjects, there are quotations from Imami Shiites. With regard to this issue, the present study, with a descriptive-analytical and critical approach, has extracted and analyzed the cases transferred from the Imami Shiites in the interpretation of the merits of interpretation. The results show that by interpreting verses in the field of literature, beliefs, philosophy and sciences of the Qur'an,

کلیدواژه‌ها [English]

  • تفسیر
  • محاسن التأویل
  • جمال الدین
  • قاسمی
  • شیعه