دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

سین تأکید‏‏‏ یا تحقیق در قرآن و نگاه مفسران و مترجمان به آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

حسین مرادی؛ محمدعلی لسانی فشارکی


نقد آراء تفسیری مستشرقان پیرامون تفاوت در توصیف حضرت ابراهیم(ع) و ذبیح پدر در آیات مکی و مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

آمنه شاهنده


بازخوانی انتقادی دیدگاه شحرور درباره اقتضائات سنت رسولی و سنت نبوی با تاکید بر نظرات استاد جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

مرضیه محصص؛ مریم خوشدل روحانی؛ محمد صدیقی اسکی


جمله شناسی آیات قران کریم (با تأکید بر تقدیم وتأخیر) در تفسیر المیزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

سجاد نیازی فرد؛ سید مصطفی احمدزاده


بررسی آراء مفسران در تفسیرشش آیه آغازین سوره مرسلات با تاکید بر تفسیر قرآن به قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

لیلا علیخانی؛ امیر جودوی؛ احمد زارع زردینی


کشف استدلالی ساختار و غرض سوره تحریم با رویکرد جامع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

محمد خامه گر


بازخوانی روایت تفسیری حد سرقت در ذیل آیه 18 جن و 38 مائده و دلالت آن بر روش تفسیر قرآن به قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

محمد اسعدی


ماهیت شناسی غلو در تفاسیر روایی (بررسی موردی تفسیر «تبیان سلیمانی»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

علی آهنگ؛ مهدی آریان فر


بررسی و نقد رویکرد محمدتقی شریعتی به تفسیر علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

مهدی ابراهیمی


نقد آراء مفسّران در شرح مفردات معوّذتین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

محسن رجبی؛ حسین مرادی زنجانی


بازخوانی و نقد آراء تفسیری پیرامون محبت یعقوب به یوسف در آیه هشتم سورة یوسف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

محسن محسن دیمه کار گراب؛ سید محمد سجادی پور


نقد آراء مفسران پیرامون هویت ذوالقرنین با تکیه بر نشانه‌های سفر‌های وی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

سید علی دلبری؛ البرز محقق گرفمی


تأثیر منقولات بر آراء تفسیری در جریان تماس شیطان با ایوب و تنبیه نمادین او

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

جواد ایروانی