کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها: تاریخ تفسیر
روند تاریخی فهم مفسران از آیۀ 34 سورۀ نساء

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 117-142

مصطفی فروتن تنها