کلیدواژه‌ها = قرآنیون
دیدگاه‌های برقعی دربارۀ امامت: بازخوانی و نقد

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 61-90

سیدمجید نبوی؛ علی حسن‌بگی؛ مجید معارف؛ کیوان احسانی