کلیدواژه‌ها = آیه میثاق
واکاوی نظریه تمثیل در آیه میثاق

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 47-66

حسن نقی زاده؛ سیّد ابوالقاسم حسینی زیدی