نویسنده = مرضیه محصص
بازخوانی انتقادی دیدگاه شحرور درباره اقتضائات سنت رسولی و سنت نبوی با تاکید بر نظرات استاد جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

مرضیه محصص؛ مریم خوشدل روحانی؛ محمد صدیقی اسکی


اسلوب تفسیری محمد متولی شعراوی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 143-166

سیده زینب حسینی؛ مرضیه محصص