نویسنده = ������������ �������� ��������
اسلوب تفسیری محمد متولی شعراوی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 143-166

سیده زینب حسینی؛ مرضیه محصص