نویسنده = زهرا قاسم نژاد
نقد سخنان جمال الدین قاسمی در نقل آراء شیعه در تفسیر محاسن التأویل

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 67-82

زهرا قاسم نژاد؛ سیده محبوبه کشفی