نویسنده = محمد جواد توکلی خانیکی
بررسی آراء مفسرین درباره قصۀ حضرت یونس$ و تطبیق آن با عهد عتیق

دوره 1، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 15-32

محمد جواد توکلی خانیکی؛ مهدی ریحانه